Działalność w roku 2016

 

 • 2016

Publikacja ARTIBUS ET HISTORIAE

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12. 02. 2015 Fundacja IRSA uzyskała dotację w wysokości 195.600 zł na dofinansowanie wydawania czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE w latach 2015–2016. Na rok 2016 zostało przeznaczone 70 600.- PLN. Dotacja MNiSW została w pełni rozliczona dnia 26. 02. 2017. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową, harmonogramem i kosztorysem.

W roku 2016 Fundacja IRSA wydała dwa numery czasopisma ARTIBUS ET HISTORIAE:

 • nr 73, XXXVII, ukazał się 30. 06 2016
 • nr 74, XXXVII, ukazał się 08. 12. 2016
ARTIBUS ET HISTORIAE nr 73 i 74

ARTIBUS ET HISTORIAE nr 73 i 74

 • styczeń 2016

Biblioteka im. prof. dr Żygulskiego

Utworzona została Biblioteka Fundacji IRSA im. prof. dr Zdzisława Żygulskiego. Fundacja IRSA na zasadzie użyczenia pozyskała od dr Józefa Grabskiego bibliotekę będąco zarówno jego własnością, jak również fachowy księgozbiór otrzymany przez niego w spadku po po zmarłym w 2015 roku prof. dr Zdzisławie Żygulskim jr.

 

 • 27 kwiecień 2016

Mianowanie na członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie 

Prezes Fundacji IRSA dr Józef Grabski został mianowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dra hab. Piotra Glińskiego na członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie na kadencję w latach 2016–2020.

 

 • 13 czerwiec 2016

Organizacja Pożytku Publicznego

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Fundacji IRSA został przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja IRSA od tej chwili ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony jest w całości na cele statutowe, jak również pozyskiwania funduszy na działalność z odpisu podatkowego.

 • Odpłatna  działalność  statutowa:  „Wspieranie  wydawania  periodyku ARTIBUS ET HISTORIAE”
 • Nieodpłatna działalność statutowa: „Promocja młodych twórców w kraju i za granicą, organizacja prac badawczych i naukowych w zakresie historii sztuki, z umieszczeniem wyników tych prac w wydawnictwach IRSA”

 

 • czerwiec 2016

Publikacje z konferencji „Sztuka doby El Greco”

Członkowie Fundacji IRSA brali czynny udział w konferencji „Sztuka doby El Greco”, materiały z której ukazały się w czerwcu 2016 roku w formie publikacji „Art in the Time of El Greco”, pod red. A. Witko. Zamieszczony został w niej artykuł prezesa Fundacji IRSA dra Józefa Grabskiego pt. „The Iconography of St. Francis in the Work of El Greco and His Workshop: Typology, Variants, Derivatives”.

 

 • 16–20 wrzesień 2016

Wizyta w Pekinie, Chiny

 • Kongres historii sztuki CIHA w Pekinie z udziałem członków Fundacji IRSA
 • Odwiedziny Wielkiego Muru Chińskiego z dyrektorem generalnym Han Guo  Wei  oraz  dyrektorem  odcinka  Jinshanling  Wielkiego  Muru Chińskiego Guo Zhongxing. Celem spotkania było omówienie możliwości urządzenia plenerów polskich akwarelistów na terenie Wielkiego Muru.
 • Spotkanie z Li Guang Ming, dyrektorem Sunshine Museum w Pekinie
 • Spotkanie w Szanghaju z Wong Shun Kit, dyrektorem Himalayas Art Museum
Han Guo Wei, Józef Grabski, Guo Zhongxing

Han Guo Wei, Józef Grabski, Guo Zhongxing

 

 • 6–9 październik 2016

Międzynarodowa konferencja „Kazimir Malevich. Kyiv Aspect” w Kijowie, Ukraina

Udział członków Fundacji IRSA i autorów wydawnictwa IRSA oraz sympatyków Fundacji w międzynarodowej konferencji „Kazimir Malevich. Kyiv Aspect”, zorganizowanej w Kijowie przez Malevich Institute oraz Kyiv-Mohyla Business School. Podczas konferencji Fundacja IRSA prezentowała publikacje wydawnictwa IRSA, m.in. obok ARTIBUS ET HISTORIAE również książkę A. Nakova „Kandinsky, the Enigma of the First Abstract Painting” (2015).

 

Prof. Andréi Nakov, Paryż, wygłasza odczyt o polskich korzeniach Kazimierza Malewicza

Prof. Andréi Nakov, Paryż, wygłasza odczyt o polskich korzeniach Kazimierza Malewicza

 

 • 10 październik 2016

Opracowanie i udostępnienie zbiorów starożytnych dzieł scytyjskich Fundacji PLATAR

Podpisanie w Kijowie wstępnej umowy między Fundacją IRSA, w osobie dra Józefa Grabskiego, a Fundacją PLATAR, w osobie fundatora Sergieja Taruty. Umowa dotyczy pomocy w opracowaniu naukowym kolekcji dzieł starożytności scytyjskich z uwagi na to, że Fundacja IRSA posiada kontakty z naukowcami mogącymi w sposób kompetentny opracować zbiory, w tym wydać katalog kolekcji. Opracowanie to byłoby korzystne ze względu na udostępnienie zbiorów Fundacji PLATAR szerokiemu gronu osób zainteresowanych sztuką scytyjską. Jednocześnie Fundacja IRSA pozyskałaby tą drogą środki na swoją działalność statutową.

 

 • 11 październik 2016

Projekt wystawy sztuki włoskiej ze zbiorów ukraińskich – spotkanie w Kijowie

Spotkanie z Wierą Winogradową, dyrektor Narodowego Muzeum Sztuki im. Bohdana i Barbary Chanenko w Kijowie, oraz kurator muzeum Oleną Żiwkową, dotyczące zorganizowania wystawy sztuki włoskiej ze zbiorów muzeów Ukrainy we Florencji i Rzymie.

 

 • 12 październik 2016

Projekt wystawy sztuki włoskiej ze zbiorów ukraińskich – spotkanie w Odessie

Spotkanie w Odessie z dyrektorem Odesskiego Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej Igorem Poronikiem, dotyczące zorganizowania wystawy sztuki włoskiej ze zbiorów muzeów Ukrainy we Florencji i Rzymie.

 

 • 13 październik 2016

Polscy Akwarelisci na Wielkim Murze Chińskim

Podpisanie   umowy   z   prezesem   Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich inż. Ryszardem Rogalą, dotyczącej współorganizowania pleneru artystycznego przy Wielkim Murze Chińskim w czerwcu 2017 roku.

 

 • 17 październik 2016

Dr Józef Grabski w Radzie Nadzorczej Narodowej Galerii Sztuki w Lwowie

Wizyta we Lwowie prezesa Fundacji IRSA dra Józefa Grabskiego w związku z mianowaniem go członkiem Rady Nadzorczej Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie.

Dyrektor Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie Taras Woźniak i dr Józef Grabski

Dyrektor Narodowej Galerii Sztuki we Lwowie Taras Woźniak i dr Józef Grabski

 

 • 27 październik 2016

Wystwa Johanna Georga Pinsela w Wiedniu, Austria

Otwarcie wystawy „Himmlisch. Der Barockbildhauer Johann Georg Pinsel” w Winterpalast, Museum Belvedere, Wiedeń.

 

 • 27 październik 2016

Fundacja IRSA w Muzeum Belvedere w Wiedniu, Austria

Spotkanie z dyrektor Museum Belvedere dr Agnes Husslein dell’Arco w sprawie przyszłej współpracy wiedeńskiego muzeum z Fundacją IRSA.

 

 • 2006

Konserwacja dzieła El Greka „Ekstaza Św. Franciszka”

Członkowie Fundacji IRSA byli w Komitecie Doradczym i brali czynny udział w konsultacjach przy konserwacji dzieła El Greka „Ekstaza Św. Franciszka” z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach. Konserwacja obrazu El Greka odbywała się w 2016 roku w laboratorium konserwacji zabytków Muzeum Narodowego w Krakowie (Sukiennice).

 

 • 23 listopad 2016

Ratowanie obrazu Caravaggia „Pocałunek Judasza”

Interwencja Fundacji IRSA w Ministerstwie Kultury Ukrainy i Generalnej Prokuratury Ukrainy w sprawie ratowania obrazu Caravaggia „Pocałunek Judasza” z Odesskiego Muzeum Sztuki Zachodniej i Wschodniej, uszkodzonego w trakcie kradzieży z muzeum. Fundacja IRSA czuwa nad dalszym losem obrazu, który jest typowany na wystawę sztuki włoskiej z muzeów Ukrainy, współorganizowanej przez Fundację IRSA w Rzymie i Florencji.

 

 • 25 listopad 2016

Konferencja prasowa i odczyt nt. obrazu El Greka „Ekstaza Św. Franciszka”

Odbyła się konferencja prasowa i prezentacja obrazu El Greka „Ekstaza Św. Franciszka” w Sukiennicach, podczas której prezes Fundacji IRSA dr Józef Grabski wygłosił odczyt „Ikonografia św. Franciszka w twórczości El Greka”. Wykład ten spotkał się z szerokim zainteresowaniem publiczności, która przybyła do gmachu Sukiennic.

 

 • listopad 2016

Publikacja książki „The Significance of Shape and Colour” dra Grabskiego

w wydawnictwie IRSA ukazała się książka prezesa Fundacji IRSA „The Significance of Shape and Colour. Essays on Art. Mostly of the Italian Renaissance”.

Najnowsza książka autorstwa dr Józefa Grabskiego

Najnowsza książka autorstwa dr Józefa Grabskiego

 

 • 02 grudzień 2016

Wręczenie Nagroda Specjalna im. Mariana Sokołowskiego

Fundacja IRSA ufundowała Nagrodę Specjalną im. Mariana Sokołowskiego w wysokości 1500.- PLN dla najlepszej pracy magisterskiej napisanej na uczelniach krakowskich. Laureatką Nagrody wręczonej dnia 2 grudnia 2016 roku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego została mgr Tanita Ciesielska, autorka pracy pt. „Alabastrowe reliefy Jana Michałowicza ze zbiorów Muzeum Czartoryskich”.

Laureatka Nagrody mgr Tanita Ciesielska

Laureatka Nagrody za najlepszą pracę magisterską mgr Tanita Ciesielska

 

 • 5 grudzień 2016

Wydanie specjalne ARTIBUS ET HISTORIAE dedykowane prof. Paulowi Joannidesowi

W Londynie odbyła się uroczystość wręczenia specjalnego wydania ARTIBUS ET HISTORIAE z artykułami dedykowanymi odchodzącemu na emeryturę z Cambridge University prof. Paulowi Joannidesowi, który był naszym wieloletnim autorem.

Wręczenie niespodzianki prof. Joannidesowi

Wręczenie niespodzianki prof. Joannidesowi